با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

چسب قطره ای

درزگیر ام اس 60

چسب قطره ای

ایـن محصـول کـه برپایـه اتیـل سـیانو اکریـات مـی باشـد. جـزو چسـب هـای فـوق سـریع خشـک بـوده کـه بـرای چسـباندن فـوری انـواع سـطوح و قطعـات مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

ویژگی های محصول

  • کاربری آسان
  • کاما شفا buy essays ف و بی رنگ
  • چسبندگی فوق العاده در لحظه

کاربردها
به منظور چسباندن فلزات، پاستیک، چوب، سنگ، لاستیک،کاغذ، شیشه و سایر مواد به کار می رود.

آماده سازی

ابتدا همیشه برگه اطاعات فنی را قبل از مصرف به دقت مطالعه کنید.

سـطح مـورد نظـر مـی بایسـت عـاری از هـر custom essay writer گونـه چربـی و آلودگـی و گـرد و خـاک باشـد.این چسـب را بــر روی یــک ســطح ریختــه و بــا فشــردن ســطوح بــه همدیگــر بــه مــدت 1 دقیقــه آنهــا را بــه هـم بچسـبانید.

بعد از مدت یک ساعت چسب به طور کامل خشک می شود.

توصیه های ایمنی

از ناخــن هــا و چشــم هــا و پوســت خــود در برابــر ایــن محصــول حفاظــت کنیــد. در ضمــن همانطــور کــه اشــاره شــد از قبــل برگــه ی اطلاعــات ایمنــی را مطالعــه کنیــد .

شرایط نگهداری

  • ایــن محصــول امــکان نگــه داری بــه مــدت 12 مــاه بــه شــرطی کــه بســته بنــدی آن بــاز نشــده باشـد را داراسـت. بهتریـن دمـای نگـه داری بـرای ایـن محصـول بیـن 2-10 درجـه سـانتیگراد اسـت.
  • دمای مطبوع و خنک، عمر محصول را افزایش می دهد
  • در دمـای بـالای 25 درجـه سـانتیگرا best essay writing service د نگـه داری نشـود . همچنیـن دور از نـور شـدید و گرمـای زیـاد نگـه داری شـود.