با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

اسپری و خمیر محافظ سرامیکی

درزگیر ام اس 60

اسپری و خمیر محافظ سرامیکی

نوعـی اسـپری بـر پایـه خمیـر سـرامیک کـه بـه منظـور محافظـت از انـواع فلـزات طراحـی گردیـده اسـت. اسـپری سـرامیک 800 پیونـد بسـیار پـر قدرتـی را بـا سـطح ایجـاد مـی کنـد و سـطح را در برابـر نمـک، اسـید و آب محافظـت مـی کنـد.

اسـپری سـرامیک 800 توانایـی مقاومـت در برابـر حـرارت را تــا 1000 °cدارد. مقاومــت بســیار زیــاد شــیمیایی از ویژگـی هــای ایـن اسـپری اسـت.

اســپری ســرامیک 800 جایگزیــن بســیار مناســبی بــرای گریــس هــای زیــان بــار پایــه مــس مــی باشــد.

ویژگی های محصول

  • ممانعت از خوردگی / خاصیت زیان باری پایین
  • محافظت بالا از سطوح در برابر نمک و آب
  • ایجاد پیوند بسیار قوی و روان کنندگی عالی
  • مقاومت حرارتی تا 1000°c
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی

کاربردها

  • مناســـب بـــرای اتصـــالات محافظـــت شـــده و بازســـازی رزوه هـــای آســـیب دیـــده
  • قابلیت استفاده به عنوان عایق و پوشش دهنده

محل استفاده

  • هنــگام مونتــاژ و مقــاوم کــردن چــرخ دنــده و پیــچ و مهــره و همچنیــن جوشــکاری