با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

درزگیر ام اس 60

درزگیر ام اس 60

درزگیر ام اس 60

یک چسب همه کاره و درزگیر مناسب برای فواصل ساختمانی میباشد. این چسب کاما تطبیق پذیر با محیط بوده و قابلیت استفاده برای انواع سطوح و اجسام را دارد. رنگ شفاف این محصول 19 برابر شفاف تر از سیلیکون می باشد. تنها برای سطوح پلی اتیلن نمیتوان از این محصول استفاده کرد.

کاربردها

  • اتصــال و چســباندن انــواع فلــزات و الوارهــای چوبــی، لاســتیک ، EPDM ســرب،روی، قلــع، مــس، آیینــه، ســنگ، پلــی اســتایرن، بتــن.
  • بــا توجــه بــه خاصیــت تطبیــق پذیــری بــا محیـط مـی توانـد جایگزیـن انـواع دیگـر چسـب هــا شــود.

مقاومت شیمیایی

  • عالــی در برابــر: آب، آب دریــا، حــال هــای آلیفاتیــک، نفــت، گریــس، اســیدهای آلــی  محلــول ، محیــط قلیایــی
  • متوسط در برابر: حال های آروماتیک و استرها
  • ضعیــف در برابــر: حــال هــای کلــردار، کلــر اســتخرهای شــنا و اســیدهای بســیار غلیــظ