با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

فـوم مـلات

فـوم مـات زتکـس

فـوم مـلات

فـوم مـات زتکـس یـک محصـول تـک جزئـی بـر پایـه رزیـن پلـی اورتان اسـت کـه بـرای اتصـال بلوک و سـنگ های سـاختمانی در سـاخت و سـاز سـاختمان هـا مورد اسـتفاده قرار مـی گیرد. این محصـول دارای عملکـرد راحـت تـر و سـریع تـری در مقایسـه بـا مـات سـاختمانی بـرای اتصـال بلـوک های آجری اسـت.

اسـتفاده از تفنـگ چسـب زتکس ضروری می باشـد. فـوم مات در مدت زمـان 30 دقیقه یک اتصال بسـیار قـوی ایجاد مـی کند.

ویژگی های محصول

  • بدون نیاز به آماده سازی قبلی
  • تسریع در انجام کار
  • ایجاد اتصال بسیار محکم و قوی
  • سهولت در استفاده و کاربرد
  • چند منظوره
  • غیر قابل اشتعال

دستورالعمل استفاده از محصول

این محصول برای اتصال سریع بلوک های ساختمانی روی دیوارهای داخلی که پی ندارند قابل استفاده است. همچنین برای کاربردهایی از قبیل چسباندن حصارکش های چوبی در باغ ها و اتصال عناصر و اجزای مختلف قابل استفاده است.

 

1- این فوم را در حالت رو به بالا قرار داده و درپوش آداپتور (مبدل) را باز کنید و قوطی اسپری را به تفنگ چسب پیچ کنید.

2- در حالی که قوطی اسپری روی تفنگ چسب، پیچ شده است دقت شود که سر تفنگ افراد دیگر را نشانه نگرفته باشد.

3- بعد از بسته شدن کامل قوطی اسپری ، قبل از مصرف حداقل به مدت بیست دقیقه آن را تکان دهید.

4- سطح مورد نظر بهتر است مرطوب باشد زیرا این چسب روی سطوح مرطوب عملکرد بهتر و سریعتری دارد.

5- در هوای سرد، چسب باید بوسیله آب یا هوای گرم، کمی گرم شود. دقت شود دما از 30 درجه سانتی گراد نباید تجاوز کند.

6- بعد از استفاده از این محصول، بافاصله سطوح مورد نظر را بهم متصل کنید.